pojęcie: architektura korporacyjna

W zna­cze­niu rze­czo­wym archi­tek­tu­ra kor­po­ra­cyj­na to for­mal­ny opis struk­tu­ry i funk­cji kom­po­nen­tów kor­po­ra­cji, wza­jem­nych powią­zań pomię­dzy tymi kom­po­nen­ta­mi oraz pryn­cy­piów i wytycz­nych zarzą­dza­ją­cych ich two­rze­niem i roz­wo­jem w cza­sie. Przy czym kom­po­nent kor­po­ra­cji defi­nio­wa­ny jest jako dowol­ny ele­ment kor­po­ra­cji, któ­ry słu­ży do jej kon­stru­owa­nia; mogą to być ludzie, pro­ce­sy, fizycz­ne struk­tu­ry jak rów­nież sys­te­my infor­ma­tycz­ne. (A.Sobczak).

(opra­co­wa­nie wła­sne na pod­sta­wie Czym jest Architektura Korporacyjna (A.Sobczak, 2011)).

Logi­ka zor­ga­ni­zo­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych i zaso­bów IT, odzwier­cie­dla­ją­ca wyma­ga­nia na inte­gra­cję i stan­da­ry­za­cję jakie sta­wia model ope­ra­cyj­ny orga­ni­za­cji (źr. Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Foundation for Business Execution, August 1, 2006, Jeanne W. Ross, Peter Weill, David Robertson).