pojęcie: architektura oprogramowania

zbiór fun­da­men­tal­nych decy­zji doty­czą­cych apli­ka­cji lub roz­wią­za­nia, zapro­jek­to­wa­nych by spro­stać ocze­ki­wa­nej jako­ści pro­duk­tu (wyma­ga­nia archi­tek­to­nicz­ne); archi­tek­tu­ra zawie­ra głów­ne kom­po­nen­ty, ich klu­czo­we para­me­try, opis współ­pra­cy (inte­rak­cje i zacho­wa­nie) pozwa­la­ją­ce osią­gnąć wyma­ga­ną jakość pro­duk­tu; archi­tek­tu­ra może opi­sy­wać, i czę­sto tak jest, wie­le róż­nych pozio­mów szcze­gó­ło­wo­ści zależ­nie od zło­żo­no­ści i wiel­ko­ści pro­jek­tu (źr. SOA Patterns, Arnon Rotem-Gal-Oz, wyd. Manning 2012r.)