pojęcie: architektura systemu

struk­tu­ra kom­po­nen­tów sys­te­mu i ich wza­jem­ne związ­ki w posta­ci mode­lu, wyra­żo­na w okre­ślo­nej nota­cji (J. Żeliński, Zastosowanie nota­cji UML i Ogólnej Teorii Systemów w mode­lo­wa­niu odpo­wie­dzi sys­te­mów, 2019)

Dobrzy archi­tek­ci ostroż­nie oddzie­la­ją szcze­gó­ły od reguł biz­ne­so­wych, robiąc to tak dokład­nie, że regu­ły te nie mają żad­nej wie­dzy o szcze­gó­łach i w żaden spo­sób od nich nie zale­żą. Dobrzy archi­tek­ci tak pro­jek­tu­ją regu­ły sys­te­mu, żeby wszyst­kie decy­zje doty­czą­ce szcze­gó­łów moż­na było podej­mo­wać tak póź­no, jak to tyl­ko możliwe.

(Martin, R. C. (2018). Czysta archi­tek­tu­ra Struktura i design opro­gra­mo­wa­nia Przewodnik dla pro­fe­sjo­na­li­stów (W. Moch, Tłum.). Helion SA.)
architektura