pojęcie: artefakt biznesowy

abs­trak­cja (nazwa) repre­zen­tu­ją­ca kate­go­rię lub pod­ka­te­go­rię (kla­sę) biz­ne­so­wą uży­wa­na jako poję­cie do budo­wy bazy wie­dzy o orga­ni­za­cji np. pro­ces, zdol­ność do, poten­cjał biz­ne­so­wy, komór­ka orga­ni­za­cyj­na (źr. http://​www​.omgwi​ki​.org/​b​a​w​g​/​d​o​k​u​.​p​h​p​?​i​d​=​g​l​o​s​s​ary)