pojęcie: artifact-centric paradigm

para­dyg­mat zakła­da­ją­cy, że każ­da fir­ma, nie­za­leż­nie od tego, jakie fizycz­ne towa­ry lub usłu­gi wytwa­rza, opie­ra się na doku­men­ta­cji han­dlo­wej; musi ona zapi­sy­wać szcze­gó­ły tego, co wytwa­rza w posta­ci kon­kret­nych infor­ma­cji; arte­fak­ty biz­ne­so­we są mecha­ni­zmem do zapi­su tych infor­ma­cji w jed­nost­kach, któ­re są kon­kret­ne, iden­ty­fi­ko­wal­ne, samo­opi­su­ją­ce się i nie­po­dziel­ne; jest to kon­cep­cja arte­fak­tów, czy­li obiek­tów seman­tycz­nych, w kon­tek­ście tech­ni­ki kon­stru­owa­nia for­mal­nych, ale intu­icyj­nych opi­sów ope­ra­cyj­nych przed­się­bior­stwa: arte­fak­ty biz­ne­so­we (lub doku­men­ta­cja biz­ne­so­wa) sta­no­wią pod­sta­wę dla fak­to­ry­za­cji wiedzy. 

Nigam, A., & Caswell, N. S. (2003). Business arti­facts: An appro­ach to ope­ra­tio­nal spe­ci­fi­ca­tion. IBM Systems Journal, 42(3), 428?445. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​4​7​/​s​j​.​4​2​3​.​0​428

artifact-centric