pojęcie: audyt

nie­za­leż­na oce­na danej orga­ni­za­cji, sys­te­mu, pro­ce­su, pro­jek­tu lub pro­duk­tu; przed­miot audy­tu jest bada­ny pod wzglę­dem zgod­no­ści z okre­ślo­ny­mi stan­dar­da­mi, wzor­ca­mi, lista­mi kon­tro­l­ny­mi, prze­pi­sa­mi pra­wa, nor­ma­mi lub prze­pi­sa­mi wewnętrz­ny­mi orga­ni­za­cji (poli­ty­ki, procedury)