pojęcie: badania podstawowe

ory­gi­nal­ne pra­ce badaw­cze eks­pe­ry­men­tal­ne lub teo­re­tycz­ne podej­mo­wa­ne przede wszyst­kim w celu zdo­by­wa­nia nowej wie­dzy o pod­sta­wach zja­wisk i obser­wo­wal­nych fak­tów bez nasta­wie­nia na bez­po­śred­nie zasto­so­wa­nie komer­cyj­ne (źr. Ustawa z dnia 15 stycz­nia 2015 r. o zmia­nie usta­wy o zasa­dach finan­so­wa­nia nauki oraz nie­któ­rych innych ustaw.)