pojęcie: badania stosowane

pra­ce badaw­cze podej­mo­wa­ne w celu zdo­by­cia nowej wie­dzy, zorien­to­wa­ne przede wszyst­kim na zasto­so­wa­nie w prak­ty­ce (źr. Ustawa z dnia 15 stycz­nia 2015 r. o zmia­nie usta­wy o zasa­dach finan­so­wa­nia nauki oraz nie­któ­rych innych ustaw)