pojęcie: baza dokumentowa

(doku­men­to­wa baza danych) typ bazy NoSQL, naj­bar­dziej zna­ną bazą doku­men­to­wą jest MongoDB, bazy tego typu prze­cho­wu­ją dane w posta­ci struk­tu­ral­nych (np. JSON, XML) lub nie­struk­tu­ral­nych cią­gów zna­ków, zale­ta­mi baz doku­men­to­wych są: nawet 1000 krot­nie krót­szy czas pobra­nia doku­men­tu w sto­sun­ku do baz RDBMS (rela­cyj­ne bazy danych), intu­icyj­ny model danych (natu­ral­ne doku­men­ty), moż­li­wość dyna­micz­nej zmia­ny struk­tu­ry danych bez koniecz­no­ści inge­ren­cji w już zebra­ne dane i ich struk­tu­ry, powszech­ność i uni­wer­sal­ność for­ma­tów takich XML i JSON, peł­na zgod­ność z sys­te­ma­mi obiek­to­wy­mi (nie jest potrzeb­na war­stwa ORM), brak potrze­by sto­so­wa­nia języ­ków typu SQL.

źr.: mongoDB. (2020, October). MongoDB Architecture Guide: Overview. A MongoDB White Paper. https://info-mongodb-com.s3.us-east‑1.amazonaws.com/MongoDB_Architecture_Guide.pdf?utm_campaign=Int_OC_MongoDB-Architecture-Guide_01_20_WW%20-%20Autoresponder&utm_medium=email&utm_source=eloqua&utm_term=Thank%20you%20for%20downloading%20the%20MongoDB%20Architecture%20Guide

dokumentowe bazy danych, dokumentowa baza danych, document database