pojęcie: BMM

Business Motivation Model, nota­cja opu­bli­ko­wa­na przez orga­ni­za­cję Object Management Group (https://​www​.omg​.org/​s​p​e​c​/​B​MM/), dostar­cza model poję­cio­wy do ana­li­zy, two­rze­nia, doku­men­to­wa­nia biz­ne­spla­nu i metod zarzą­dza­nia oraz sys­tem sym­bo­li pozwa­la­ją­cy two­rzyć dia­gra­my mode­lu­ją­ce ele­men­ty misji i wizji, stra­te­gii i celów biz­ne­so­wych orga­ni­za­cji, nota­cja BMM odwo­łu­je do nota­cji BPMN i SBVR a tak­że do mode­li struk­tur orga­ni­za­cyj­nych, poni­żej szkie­let systemu: