pojęcie: BPMN

Business Process Model and Notation, sys­tem poję­cio­wy i gra­ficz­na nota­cja pozwa­la­ją­ca mode­lo­wać i doku­men­to­wać w gra­ficz­nej for­mie pro­ce­sy biz­ne­so­we i pro­ce­du­ry; pozwa­la tak­że na mode­lo­wa­nie i doku­men­to­wa­nie współ­pra­cy mie­dzy orga­ni­za­cja­mi. (spe­cy­fi­ka­cja: http://​www​.omg​.org/​s​p​e​c​/​B​P​MN/)