pojęcie: CIM

ang. Computation Independent Model; pierw­szy etap pro­ce­su MDA (ang. Model Driven Architecture, model nie­za­leż­ny od tech­no­lo­gii prze­twa­rza­nia) (Model Driven Architecture (MDA) | Object Management Group, n.d.); zawie­ra model pro­ce­sów biz­ne­so­wych zorien­to­wa­ny na biz­nes (nie zawie­ra żad­nych tech­no­lo­gii) oraz ana­li­zę poję­cio­wą i regu­ły biz­ne­so­we (SBVR), ana­li­za poję­cio­wa jest naj­istot­niej­szym ele­men­tem CIM, gdyz zapew­nia jed­no­znacz­ność poję­cio­wą oraz spój­ny i nie­sprzecz­ny sys­tem pojęć:

Design roles of CIM, problem domain, semantic description, conceptual information models, semantyk prescription, solution domain
M. van Sinderen and P. Johnson (Eds.): IWEI 2011, LNBIP 76, pp. 146?162, 2011.
? IFIP International Federation for Information Processing 2011

(patrz tak­że słow­nik IGI Global)