pojęcie: CRUD

to skrót od ang. Create, Retrieve, Update, Delete (Utwórz, Przywołaj, Zaktualizuj, Usuń); są to czte­ry pod­sta­wo­we ope­ra­cje na doku­men­tach (lub tak zwa­nych kar­to­te­kach, obiek­tach słu­żą­cych do zapa­mię­ty­wa­nia danych, pier­wot­nie doty­czy­ło tak zwa­nych encji w bazach rela­cyj­nych, obiek­ta­mi odpo­wie­dzial­nym za prze­cho­wy­wa­nie doku­men­tów są repo­zy­to­ria (Repository); skrót ten tak­że jest wyko­rzy­sty­wa­ny do okre­śla­nia praw do doku­men­tów na mode­lach pro­ce­sów biz­ne­so­wych i jako alter­na­tyw­ne sce­na­riu­sze przy­pad­ków uży­cia w tak zwa­nych macier­zach CRUD:

Building CRUD Diagrams | Toolbox Tech
(ź.:

Imam, A. A., Basri, S., Ahmad, R., Watada, J., & González-Aparicio, M. T. (2018). Automatic sche­ma sug­ge­stion model for NoSQL docu­ment-sto­res data­ba­ses. Journal of Big Data, 5(1), 46. https://doi.org/10.1186/s40537-018‑0156‑1 Truica, C.-O., Radulescu, F., Boicea, A., & Bucur, I. (2015). Performance eva­lu­ation for CRUD ope­ra­tions in asyn­chro­no­usly repli­ca­ted docu­ment orien­ted data­ba­se. 2015 20th International Conference on Control Systems and Computer Science, 191 – 196.
Gupta, S. (2012). Simplifying Use Case Models using CRUD Patterns. 2(2), 3.