pojęcie: dane

fak­ty, licz­by, na któ­rych moż­na się oprzeć w wywo­dach, infor­ma­cje wyra­żo­ne w pew­nym języ­ku (s.j.p. ency­klo­pe­dia PWN)