pojęcie: decyzja

posta­no­wie­nie będą­ce wyni­kiem doko­na­nia wybo­ru (s.j.p.); decy­zja ? nawet bar­dzo skom­pli­ko­wa­na ? nie jest pro­ce­sem a zaist­nia­łym fak­tem, odpo­wie­dzią na zasta­ne warun­ki [przyp. J. Żeliński], (patrz tak­że tabli­ca decy­zyj­na” i drze­wo decyzyjne”)