pojęcie: definicja realna

kla­sy­fi­ka­tor, odno­si się do desy­gna­tów (kon­kret­nych przed­mio­tów), a nie ich ozna­cze­nia w danym języ­ku (defi­ni­cja spra­woz­daw­cza), poda­je taką cha­rak­te­ry­sty­kę przed­mio­tu, któ­rą moż­na przy­pi­sać tyl­ko i wyłącz­nie dane­mu przed­mio­to­wi; defi­ni­cja real­na powin­na poda­wać cechy (kon­sty­tu­tyw­ne) przed­mio­tu; (zda­niem Zygmunta Ziembińskiego defi­ni­cje real­ne powsta­ją na pod­sta­wie mil­czą­ce­go zało­że­nia, doko­ny­wa­ne­go przez bada­czy, że jest moż­li­we i uda­ło się wydzie­lić przed­mio­ty zali­czo­ne do przed­mio­tów dane­go rodza­ju) (Hołówka, 2012; Malinowski, 2019; Ziembiński, 2014) (ang. inten­tio­nal definition)

klasyfikator, intentional definition