pojęcie: definicja sprawozdawcza

log. defi­ni­cja zda­ją­ca spra­wę z przy­ję­te­go w danym języ­ku spo­so­bu rozu­mie­nia zna­czeń wyra­zów (opi­so­wa) (Hołówka, 2012; Malinowski, 2019; Ziembiński, 2014) (ang. lexi­cal definitions)

definicja analityczna, definicja nominalna, lexical definitions