pojęcie: definicja

(defi­ni­cja rów­no­ścio­wa) skła­da się z 3 czę­ści: 1. Definiendum (wyra­że­nia defi­nio­wa­ne­go), 2. Spójnika defi­ni­cyj­ne­go ? wyra­że­nia posta­ci: jest to, zna­czy, ozna­cza, nazy­wa­my deno­tu­je, zna­czy tyle samo, co, ewen­tu­al­nie funk­to­ra zda­nio­twór­cze­go ??? albo ?=?, 3. Definiensa (wyra­że­nia defi­niu­ją­ce­go); sens sło­wa ?rów­no­ścio­wa? w odnie­sie­niu do defi­ni­cji wią­że się w popraw­nej defi­ni­cji z rów­nym ( w zna­cze­niu takim samym) zakre­sem defi­nien­dum i defi­nien­sa; zna­cze­nie defi­nien­dum powin­no być takie same, jak defi­nien­sa. (Hołówka, 2012; Malinowski, 2019; Ziembiński, 2014)