pojęcie: diagram

w nauce ter­min ten jest uży­wa­ny na oba spo­so­by; na przy­kład Anderson (2003) stwier­dził bar­dziej ogól­nie, że dia­gra­my są obra­zo­wy­mi, ale abs­trak­cyj­ny­mi przed­sta­wie­nia­mi infor­ma­cji, a mapy, wykre­sy linio­we, wykre­sy słup­ko­we, pla­ny inży­nie­ryj­ne i szki­ce archi­tek­tów są przy­kła­da­mi dia­gra­mów, pod­czas gdy foto­gra­fie i wideo nimi nie są”. Z dru­giej stro­ny Lowe (1999) zde­fi­nio­wał dia­gra­my jako abs­trak­cyj­ne gra­ficz­ne przed­sta­wie­nia przed­mio­tu, któ­ry reprezentują”.

W sen­sie szcze­gó­ło­wym dia­gra­my i wykre­sy sta­no­wią prze­ci­wień­stwo gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej, ilu­stra­cji tech­nicz­nych, info­gra­fik, map i rysun­ków tech­nicz­nych, przed­sta­wia­jąc raczej abs­trak­cyj­ne niż dosłow­ne repre­zen­ta­cje infor­ma­cji”. Istota dia­gra­mu może być postrze­ga­na jako:

for­ma zbu­do­wa­na z wizu­al­nych ele­men­tów, któ­re nie poka­zu­ją danych ilo­ścio­wych, ale raczej związ­ki i abs­trak­cyj­ne infor­ma­cje, zbu­do­wa­ne z ele­men­tów takich jak kształ­ty geo­me­trycz­ne, któ­re są połą­czo­ne linia­mi, strzał­ka­mi lub inny­mi łącza­mi wizualnymi.

Anderson, M., Cheng, P., & Haarslev, V. (2003). Theory and Application of Diagrams: First International Conference, Diagrams 2000, Edinburgh, Scotland, UK, September 1 – 3, 2000 Proceedings. Springer.

Lowe, R. (1999). Cognitive Science Approaches To Understanding Diagrammatic Representations.

schemat blokowy