pojęcie: dokument

nośnik infor­ma­cji umoż­li­wia­ją­cy zapo­zna­nie się z jej tre­ścią (USTAWA z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywil­ny); ta praw­na defi­ni­cja ozna­cza, że jest nim każ­dy utrwa­lo­ny mate­riał np. w posta­ci tek­stu, foto­gra­fii lub jaki­kol­wiek inny przed­miot, mają­cy war­tość informacyjną;