pojęcie: drzewo decyzyjne

gra­ficz­na meto­da wspo­ma­ga­nia pro­ce­su podej­mo­wa­nia decy­zji (doko­ny­wa­nia wybo­ru), każ­de drze­wo moż­na zamie­nić na zestaw reguł decy­zyj­nych, dla dużej licz­by warian­tów moż­li­wych, gdy sens ma mała ich licz­ba, narzę­dzie bar­dzo nie­efek­tyw­ne i trud­ne do aktu­ali­za­cji, decy­zja z uży­ciem drze­wa decy­zyj­ne­go podej­mo­wa­na jest w wie­lu kro­kach, tylu ile pozio­mów węzłów ma dane drze­wo decy­zyj­ne (porów­naj z tabli­ca decyzyjna”)