pojęcie: Dublin Core?

spe­cy­fi­ka­cja stan­da­ry­zu­ją­ca meta­da­ne (ety­kie­ty i zawar­tość) doku­men­tów, zale­ca­na dla sys­te­mów records mana­ge­ment” (zarza­dza­nie aktami/dokumentami/informacją) ich spe­cy­fi­ka­cję zawie­ra doku­ment DCMI Metadata Terms.

Dublin Core