pojęcie: działalność badawczo-rozwojowa

dzia­łal­ność twór­cza obej­mu­jąc bada­nia nauko­we lub pra­ce roz­wo­jo­we, podej­mo­wa­na w spo­sób sys­te­ma­tycz­ny, w celu zwięk­sze­nia zaso­bów wie­dzy oraz wyko­rzy­sta­nia zaso­bów wie­dzy do two­rze­nia nowych zastosowań