pojęcie: ekonomia

nauka o pra­wach rzą­dzą­cych pro­duk­cją, wymia­ną i podzia­łem dóbr w spo­łe­czeń­stwie; też: nauka o racjo­nal­nym gospo­da­ro­wa­niu (źr. s.j.p.)