pojęcie: ekosystem inżynierii cyfrowej

tak­że Digital Engineering Ecosystem, obej­mu­je wza­jem­nie połą­czo­ne śro­do­wi­ska cyfro­we przed­się­biorstw, sie­ci inte­re­sa­riu­szy i dane seman­tycz­ne, któ­re umoż­li­wia­ją wymia­nę cyfro­wych arte­fak­tów z wia­ry­god­ne­go źró­dła w celu reali­za­cji swo­ich celów (źr. OMG MBSE wiki)

Digital Engineering Ecosystem