pojęcie: elementarny proces biznesowy

zada­nie wyko­ny­wa­ne przez jed­ną oso­bę, w jed­nym miej­scu i okre­ślo­nym cza­sie, w odpo­wie­dzi na okre­ślo­ne zda­rze­nie biz­ne­so­we; zada­nie to pro­wa­dzi do uzy­ska­nia mie­rzal­nej war­to­ści biz­ne­so­wej; po jego wyko­na­niu dane są w spój­nym sta­nie; (przy­pad­ki uży­cia powin­ny reali­zo­wać ele­men­tar­ne pro­ce­sy biz­ne­so­we, cytat z : UML i wzor­ce pro­jek­to­we, Craig Larman)