pojęcie: enumeracja

pre­cy­zyj­ne wyli­cze­nie (lista) dopusz­czal­nych war­to­ści, nazw rze­czy itp; enu­me­ra­tyw­ne” wyli­cze­nie ozna­cza, że inne nazwy, niż wymie­nio­ne, są nie­do­pusz­czal­ne (np. nazwy dni tygo­dnia lub mie­się­cy); w infor­ma­ty­ce ozna­cza zamknię­ty i nie­mo­dy­fi­ko­wal­ny słow­nik war­to­ści atrybutu 

wyliczenia, wyliczenie