pojęcie: epistemologia

teo­ria lub meto­do­lo­gia nauki upra­wia­na w świe­tle filo­zo­ficz­nej teo­rii pozna­nia, tak­że, jako teo­ria pozna­nia, dział filo­zo­fii trak­tu­ją­cy o przed­mio­cie, tre­ści, pro­ce­sach, spo­so­bach, gra­ni­cach i kry­te­riach ludz­kie­go poznania

teoria poznania