pojęcie: ERD

model związ­ków encji, okre­śla­ny jest rów­nież jako: model E‑R lub ERD. Skróty te pocho­dzą od angiel­skiej nazwy Entity Relationship Diagram; meto­da zapre­zen­to­wa­na zosta­ła po raz pierw­szy przez Petera Chena w 1976 roku; póź­niej­szych, drob­nych mody­fi­ka­cji w dia­gra­mie doko­na­li mię­dzy inny­mi Charles Bachman oraz James Martin; jest to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych, dotych­czas zapro­jek­to­wa­nych, metod mode­lo­wa­nia danych (źr.: mFiles); ERD to nota­cja słu­żą­ca do mode­lo­wa­nia danych w mode­lu rela­cyj­nym (dia­gram ERD), zakła­da­ją­cym usu­wa­nie redun­dan­cji danych w bazie danych, to zna­czy, że okre­ślo­ne dane prze­cho­wy­wa­ne są raz w jed­nym miej­scu (tabe­la) i lin­ko­wa­ne są do innych, powią­za­nych z nimi logicz­nie, (nor­ma­li­za­cja mode­lu danych) danych; alter­na­tyw­ną meto­dą zarzą­dza­nia dany­mi, opra­co­wa­ną pod koniec lat 90-tych, są bazy zwa­ne NoSQL (Not only SQL), zysku­ją­ce coraz więk­szą popu­lar­ność z uwa­gi na więk­szą wydaj­ność i ska­lo­wal­ność, szcze­gól­nie w sys­te­mach BigData.