pojęcie: evidence-based analysis

w inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia podej­ście do ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia opar­te na dowo­dach, czy­li na moż­li­wych do potwier­dza­nie fak­tach zamiast na subiek­tyw­nych rela­cjach i ocze­ki­wa­niach (patrz tak­że arti­fact-cen­tric paradigm)

Kitchenham, B. A., Dyb?, T., & J?rgensen, M. (2004). Evidence-based Software Engineering. Th International Conference on Software Engineering, 9.