pojęcie: falsyfikacja

zasa­da logi­ki mówią­ca, że wska­za­nie fak­tu nie­zgod­ne­go z teo­rią oba­la teo­rię; odmia­na jed­ne­go z rozu­mo­wań zwa­ne­go spraw­dza­niem; ter­min ten roz­po­wszech­nio­ny został za spra­wą kry­tycz­ne­go racjo­na­li­zmu Karla Poppera i obec­nie sta­no­wi pod­sta­wę meto­dy nauko­wej; wnio­sko­wa­nie fal­sy­fi­ku­ją­ce prze­bie­ga według sche­ma­tu modus tol­len­do tol­lens; modus tol­lens (łac. modus tol­len­do tol­lens, spo­sób zaprze­cza­ją­cy przy pomo­cy zaprze­cze­nia) ? wnio­sko­wa­nie logicz­ne, regu­ła logi­ki mówią­ca, że jeśli zaak­cep­tu­je­my, że z X wyni­ka Y oraz to, że Y jest fał­szy­we, to musi­my zaak­cep­to­wać też fał­szy­wość X.

falsyfikacja

modus tollendo tollens