pojęcie: Filozofia informatyki

Filozofia infor­ma­ty­ki zaj­mu­je się zagad­nie­nia­mi onto­lo­gicz­ny­mi i meto­do­lo­gicz­ny­mi wyni­ka­ją­cy­mi z dys­cy­pli­ny aka­de­mic­kiej infor­ma­ty­ki, a tak­że prak­ty­ką two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia oraz jego komer­cyj­nym i prze­my­sło­wym wdro­że­niem. Dokładniej, filo­zo­fia infor­ma­ty­ki roz­wa­ża onto­lo­gię i epi­ste­mo­lo­gię sys­te­mów obli­cze­nio­wych, kon­cen­tru­jąc się na pro­ble­mach zwią­za­nych z ich spe­cy­fi­ka­cją, pro­gra­mo­wa­niem, wdra­ża­niem, wery­fi­ka­cją i testo­wa­niem. Złożona natu­ra pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych zapew­nia, że ??wie­le poję­cio­wych pytań pod­no­szo­nych przez filo­zo­fię infor­ma­ty­ki ma pokrew­ne pyta­nia w filo­zo­fii mate­ma­ty­ki , filo­zo­fii nauk empi­rycz­nych i filo­zo­fii tech­no­lo­gii.
(źr. https://​pla​to​.stan​ford​.edu/​e​n​t​r​i​e​s​/​c​o​m​p​u​t​e​r​-​s​c​i​e​n​ce/)

informatyka