pojęcie: funkcjonalność

(funk­cjo­nal­ny), okre­ślo­na funk­cja sys­te­mu, zada­nie, moż­li­wość wyko­na­nia okre­ślo­nej ope­ra­cji przez pro­gram kom­pu­te­ro­wy (apli­ka­cję), patrz tak­że potrzeba