pojęcie: generalizacja

uogól­nie­nie opar­te na wybra­nych cechach wspól­nych ele­men­tów (defi­ni­cji) uogól­nia­nych, utwo­rze­nie defi­ni­cji o posze­rzo­nym zakre­sie: uogól­nie­nie obej­mu­ją­ce zna­cze­nia pojęć generalizowanych