pojęcie: homunkulus

w filo­zo­fii infor­ma­ty­ki wizu­ali­za­cja isto­ty ludz­kiej, gdzie każ­da część cia­ła jest pro­por­cjo­nal­na do obsza­ru, któ­ry zaj­mu­je ona w mózgu. (Searle, 1990, 2013)