pojęcie: ICOM

meto­da, sys­tem mode­lo­wa­nia pro­ce­su biz­ne­so­we­go z uży­ciem pojęć: wej­ście, wyj­ście, ste­ro­wa­nie, mecha­nizm (ang. Input, Output, Controll, Mechanizm), zasto­so­wa­na mię­dzy inny­mi w nota­cji IDEF0