pojęcie: IDEF0

nota­cja mode­lo­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych z rodzi­ny metod IDEF (IDEF? Function Modeling Method) opar­ta na meto­dzie ICOM