pojęcie: implementacja systemu

rze­czy­wi­sta kon­struk­cja inży­nier­ska, wyra­żo­na jako kon­struk­cja mecha­nicz­na, opro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ro­we itp. (patrz archi­tek­tu­ra sys­te­mu, J. Żeliński, Zastosowanie nota­cji UML i Ogólnej Teorii Systemów w mode­lo­wa­niu odpo­wie­dzi sys­te­mów, 2019), zna­cze­nie imple­men­ta­cji” nie jest ści­śle zde­fi­nio­wa­ne, ale ozna­cza bar­dziej wyra­fi­no­wa­ną lub
wyszu­ka­ną for­mę w odnie­sie­niu do pew­ne­go kon­tek­stu mode­lo­wa­nia (UML, 2.5.1. rozdz. 7.7.3.4. Realization).

implementacja