pojęcie: IMRaD

for­mat (struk­tu­ra) IMRaD odno­si się do opra­co­wa­nia podzie­lo­ne­go na czte­ry głów­ne sek­cje: wpro­wa­dze­nie (uza­sad­nie­nie pro­wa­dze­nia bada­nia lub eks­per­ty­zy), meto­dy (jakich narzę­dzi i metod uży­to), wyni­ki (co odkry­to, osią­gnię­to, wyja­śnio­no) i dys­ku­sja (co to zna­czy i co dalej) oraz stresz­cze­nie (pod­su­mo­wa­nie cało­ści umiesz­cza­ne na począt­ku); taka struk­tu­ra tek­stu jest wyma­ga­na od publi­ka­cji nauko­wych, a tak­że zale­ca­na do rapor­to­wa­nia wszel­kich ana­liz, sys­te­ma­tycz­nych badań w naukach spo­łecz­nych, naukach przy­rod­ni­czych lub inży­nie­rii i infor­ma­ty­ce. (Wu, 2011):

IMRAD
Wu, J. (2011). Improving the wri­ting of rese­arch papers: IMRAD and bey­ond. Landscape Ecology, 26(10), 1345 – 1349. https://doi.org/10.1007/s10980-011‑9674‑3