pojęcie: informacja

to, co powie­dzia­no lub napi­sa­no o kimś lub o czymś, tak­że zako­mu­ni­ko­wa­nie cze­goś, dane prze­twa­rza­ne przez kom­pu­ter (infor­ma­cja: to jak czło­wiek zro­zu­miał dane) (na podst. SJP).

Informacja może być tak­że przed­mio­tem umów zle­ceń i o dzie­ło. W przy­pad­ku umów o dzie­ło, może sta­no­wić sobą być utwór w rozu­mie­niu pra­wa autor­skie­go. Informacja nie jest dzie­łem, jeże­li sta­no­wi jedy­nie zapis (rela­cja), jest wte­dy efek­tem sta­ran­ne­go dzia­ła­nia. Dzieło, jako przed­miot umo­wy, musi być z góry okre­ślo­ne i musi mieć for­mę ucie­le­śnio­ną (nie więc dzie­łem wykład czy refe­rat, są one sta­ran­nym dzia­ła­niem). Informacja może sta­no­wić sobą know-how, pod warun­kiem jed­nak, że łącz­nie: jest nie­ujaw­nio­na, jest istot­na, jest ziden­ty­fi­ko­wa­na (ozna­czo­na). Jest to war­tość nie­ma­te­rial­na, jed­nak jej postać musi być ucie­le­śnio­na (utrwa­lo­na, jako treść: doku­ment). Informacja nie może być przed­mio­tem wła­sno­ści (bo nie moż­na jej jako takiej komuś odebrać)!

Informacja to dane opi­su­ją­ce świat, prze­twa­rza­nie infor­ma­cji to zbie­ra­nie danych, ich udo­stęp­nia­nie oraz mody­fi­ko­wa­nie. Sam fakt posia­da­nia okre­ślo­nych danych nie sta­no­wi i ich prze­twa­rza­nia, gdyż prze­twa­rza­nie danych ozna­cza zdol­no­ści do ich inter­pre­ta­cji, to zaś wyma­ga co naj­mniej odczy­ta­nia. System infor­ma­cyj­ny zbiór metod, narzę­dzi i nośni­ków danych, pozwa­la­ją­cy na doko­ny­wa­nie wyżej opi­sa­nych operacji. 

Literatura:

Barański, M. (2018). Informacja jako przed­miot zobo­wią­za­nia umow­ne­go. Studia Iuridica, 72, 41?69. https://​www​.rese​arch​ga​te​.net/​p​u​b​l​i​c​a​t​i​o​n​/​3​2​4​5​7​1​7​6​4​_​I​n​f​o​r​m​a​c​j​a​_​j​a​k​o​_​p​r​z​e​d​m​i​o​t​_​z​o​b​o​w​i​a​z​a​n​i​a​_​u​m​o​w​n​e​g​o​/​d​o​w​n​l​oad

Papakitsos, E. C. (2020). Reconsidering the histo­ry and con­text of infor­ma­tion scien­ce. International Journal of Advanced Scientific Research, Volume 5(Issue 4), 5, 43?47.

Wolak, G. J. (2019). Umowa o dzie­ło jako zobo­wią­za­nie rezul­ta­tu. https://​doi​.org/​1​0​.​3​4​6​9​7​/​2​451 – 0807-SP-2019 – 1‑006