pojęcie: inżynieria systemów

pro­jek­to­wa­nie zło­żo­nych struk­tur opi­su­ją­cych sys­te­my i ich zacho­wa­nie, pro­jek­ty sys­te­mów wyra­ża­ne są w posta­ci ich mode­li (wię­cej na: System Engineering)

Oliver, D. W., Kelliher, T. P., & Keegan, J. G. (1997). Engineering com­plex sys­tems with models and objects. McGraw-Hill.

Model: Wzór (opis) cze­goś, co ma być wyko­na­ne (Mirriam-Webster 1981).