pojęcie: inżynieria

pro­jek­to­wa­nie oraz kon­stru­owa­nie obiek­tów lub urzą­dzeń tech­nicz­nych (źr. s.j.p. PWN)