pojęcie: know-how

ozna­cza pakiet nie­opa­ten­to­wa­nych infor­ma­cji prak­tycz­nych, wyni­ka­ją­cych z doświad­cze­nia i prze­pro­wa­dzo­nych testów, o nie­jaw­nym, istot­nym i okre­ślo­nym cha­rak­te­rze (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 mar­ca 2014 r. w spra­wie sto­so­wa­nia art. 101 ust. 3 Traktatu o funk­cjo­no­wa­niu Unii Europejskiej do kate­go­rii poro­zu­mień o trans­fe­rze tech­no­lo­gii (CELEX: 32014R0316), oraz Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 772/2004 w spra­wie sto­so­wa­nia art. 81 ust. 3 Traktatu do kate­go­rii poro­zu­mień o trans­fe­rze technologii)

Know-how nie ma cha­rak­te­ru odkryw­cze­go, nie moż­na więc go opa­ten­to­wać, nie zna­czy to jed­nak, że przed­się­bior­ca nie może go chro­nić na inne spo­so­by. Według usta­wy o zwal­cza­niu nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji (Ustawa z dnia 16 kwiet­nia 1993 r. o zwal­cza­niu nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji. (n.d.). Retrieved from http://​pra​wo​.sejm​.gov​.pl/​i​s​a​p​.​n​s​f​/​D​o​c​D​e​t​a​i​l​s​.​x​s​p​?​i​d​=​W​D​U​1​9​9​3​0​4​7​0​211): Art. 11.1 Czynem nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji jest prze­ka­za­nie, ujaw­nie­nie lub wyko­rzy­sta­nie cudzych infor­ma­cji sta­no­wią­cych tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa albo ich naby­cie od oso­by nie­upraw­nio­nej, jeże­li zagra­ża lub naru­sza inte­res przed­się­bior­cy. (?). Przez tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa rozu­mie się nie­ujaw­nio­ne do wia­do­mo­ści publicz­nej infor­ma­cje tech­nicz­ne, tech­no­lo­gicz­ne, orga­ni­za­cyj­ne przed­się­bior­stwa lub inne infor­ma­cje posia­da­ją­ce war­tość gospo­dar­czą, co do któ­rych przed­się­bior­ca pod­jął nie­zbęd­ne dzia­ła­nia w celu zacho­wa­nia ich poufności.

tajemnica przedsiębiorstwa