pojęcie: komponent

część skła­do­wa, sta­no­wią­ca zamknię­ty kon­struk­cyj­nie ele­ment sys­te­mu, mogą­ca być odręb­nym przed­mio­tem dosta­wy lub reali­za­cji, cechu­ją­ca się okre­ślo­nym zacho­wa­niem (inter­fejs), wła­snym cyklem życia, mogą­ca być wymie­nio­na na inną, o tych samych cechach zewnętrz­nych, bez wpły­wu na pozo­sta­łe ele­men­ty sys­te­mu i sys­tem jako całość (na podst, UML, v.2.5.1)