pojęcie: komunikacja

prze­ka­zy­wa­nie i odbie­ra­nie infor­ma­cji w kon­tak­cie z dru­gą oso­bą, komu­ni­ka­cja wyma­ga usta­le­nia sys­te­mu komu­ni­ka­cji jakim jest język komu­ni­ka­cji, w posta­ci: słow­ni­ka pojęć lub (i) zde­fi­nio­wa­nych zna­ków (seman­ty­ka), zesta­wu dopusz­czal­nych związ­ków pomię­dzy poję­cia­mi ich zna­czeń (syn­tak­ty­ka), oraz kon­tek­stu dzie­dzi­no­we­go usta­la­ją­ce­go zna­cze­nia pojęć, jeże­li język jest kon­tek­sto­wy (prag­ma­ty­ka) (żr. opr. wła­sne na pod­sta­wie, Semiotyka” Umberto Eco, Pisma seman­tycz­ne, Frege); przy­kła­da­mi sfor­ma­li­zo­wa­nych sys­te­mów komu­ni­ka­cji są notacje.