pojęcie: koncepcja wdrożenia

doku­ment opi­su­ją­cy całość pla­no­wa­nych prac i ich efek­ty, zawie­ra opis tego w jaki spo­sób Dostawca dostar­czy i wdro­ży ofe­ro­wa­ne Rozwiązanie, jest to pierw­szy etap (doku­ment) prac dostaw­cy roz­wią­za­nia, zawie­ra­ją­cy mię­dzy inny­mi ana­li­zę gap-fit”, czy­li oce­nę stop­nia zgod­no­ści ofe­ro­wa­ne­go roz­wią­za­nia z wyma­ga­nia­mi; doku­ment opi­su­ją­cy kon­cep­cję wdro­że­nia powi­nien zawie­rać, dla każ­de­go wyma­ga­nia: potwier­dze­nie zgod­no­ści z wyma­ga­niem lub pro­po­zy­cję alter­na­tyw­ną, opis spo­so­bu reali­za­cji wyma­ga­nia oraz har­mo­no­gram tych prac.

studium wykonalności,