pojęcie: kontekst

frag­ment tek­stu potrzeb­ny do dokład­ne­go rozu­mie­nia danych wyra­zów lub wyra­żeń, zespół odnie­sień nie­zbęd­nych do zro­zu­mie­nia utwo­ru lite­rac­kie­go, dzie­ła nauko­we­go itp. (źr. s.j.p. PWN), w mode­lo­wa­niu okre­śla prze­strzeń poję­cio­wą pre­cy­zu­ją­ca seman­ty­kę znaków