pojęcie: korelacja

ana­li­za kore­la­cji w sta­ty­sty­ce pole­ga na zba­da­niu czy dwie zmien­ne są ze sobą istot­nie sta­ty­stycz­nie powią­za­ne; nie bada ona związ­ku przy­czy­no­wo-skut­ko­we­go a po pro­stu współ­wy­stę­po­wa­nie dwóch zmien­nych; gdy bada­my czy dwie zmien­ne są sko­re­lo­wa­ne ze sobą to nie wie­my, któ­ra zmien­na wpły­wa na któ­rą; wie­my tyl­ko, że war­tość jed­nej zmien­nej rośnie/maleje w przy­pad­ku wzrostu/spadku war­to­ści dru­giej zmien­nej (tak­że wystę­po­wa­nie lub brak występowania)