pojęcie: łańcuch odpowiedzialności

wzo­rzec archi­tek­to­nicz­ny zakła­da­ją­cy, że prze­ka­zy­wa­nie żądań do klas bar­dziej spe­cja­li­zo­wa­nych odby­wa się kaska­do­wo, bez pomi­ja­nia klas mają­cych pośred­nie, ogól­niej­sze odpowiedzialności,