pojęcie: mapa procesów

poję­cie nie­sfor­ma­li­zo­wa­ne, bywa uży­wa­ne wymien­nie z poję­ciem archi­tek­tu­ra pro­ce­sów; mapą pro­ce­sów naj­czę­ściej nazy­wa­ny dia­gram (dia­gra­my) obra­zu­ją­cy związ­ki pomię­dzy pro­ce­sa­mi na wyso­kim pozio­mie ogól­no­ści zwa­nym pro­ce­sy end-2-end (na tym pozio­mie jeden pro­ces obra­zo­wa­ny jest jako jeden sym­bol), przy­kła­dem czę­sto spo­ty­ka­nej for­my two­rze­nia map pro­ce­sów jest nota­cja ope­ru­ją­ca wyłącz­nie poję­cia­mi wej­ście, pro­ces, wyjście:

Model referencyjny obszaru operacyjnego organizacji analizowanej